Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθίων 2022

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-JANUARI
1 ΣΑΒΒΑΤΟ ZATERDAG ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
† Besnijdenis naar het vlees van onze Heer, Basilios de Gr.
9:00-12:00
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σεραφεὶμ Σάρωφ
† VOOR DE THEOFANIE, Seraphim v. Sarov
9:00-12:00
6 ΠΕΜΠΤΗ DONDERDAG † ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Μ. Ἁγιασμός)
† THEOFANIE (Gr. Waterwijding)
9:00-12:00
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VRIJDAG † Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ
† Synaxis van Johannes de Voorloper en Doper
19:00-21:00
9 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
† NA DE THEOFANIE
9:00-12:00
16 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρῶν) † 12de van LUCAS 9:00-12:00
17 ΔΕΥΤΕΡΑ MAANDAG † Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας
† Athanasios en Kyrillos Aartsbisschoppen v. Alexandrië
19:00-21:00
23 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (τοῦ Τυφλοῦ)
† 14de v. LUKAS (van de Blind)
9:00-12:00
24 ΔΕΥΤΕΡΑ MAANDAG † Γρηγορίου Θεολόγου
† Gregorios de Theoloog
19:00-21:00
30 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † Τριῶν Ἱεραρχῶν
† Drie Hiërarchen
9:00-12:00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-FEBRUARI
1 ΤΡΙΤΗ DINSDAG † ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
† ONTMOETING V/D HEER
19:00-21:00
6 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † Φωτίου ΚΠόλεως τοῦ Μεγάλου
† Fotios de Grote v. C’nopel
9:00-12:00
9 ΤΕΤΑΡΤΗ WOENSDAG † Χαραλάμπους ἱερομ.
† Hiërom. Charalambos
19:00-21:00
13 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ἀρχὴ Τριωδ.)
† FARIZEEËR EN DE TOLLENAAR (Triodion)
9:00-12:00
20 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΑΣΩΤΟΥ, Ἀγάθωνος Ρώμης, Λέοντος Κατάνης
† VERLOREN ZOON, Agathon v. Rome, Leo bp. v. Catania
9:00-12:00
26 ΣΑΒΒΑΤΟ ZATERDAG Ψυχοσάββατον
Zielenzaterdag
9:00-11:00
27 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΑΠΟΚΡΕΩ
† LAATSTE OORDEEL
9:00-12:00
MAΡΤΙΟΣ- MAART
6 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΤΥΡΙΝΗΣ
† VLEESDERVING
9:00- 12:00
7 ΔΕΥΤΕΡΑ MAANDAG Καθαρᾶ Δευτέρα (Ἀρχὴ Μεγάλης Τεσσαρακοστής)
ZUIVERE MAANDAG (begin vasten)
-
9 ΤΕΤΑΡΤΗ WOENSDAG ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
LITURGIE V.D VOORAFGEWIJDE GAVEN
19:00-20:00
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VRIJDAG † Α΄ Χαιρετισμοί
† 1ste BEGROETINGEN
19:00-20:00
13 ΚΥΡΑΚΗ ZONDAG † Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας)
† 1ste v/d VASTEN (Orthodoxie)
9:00-12:00.
16 TETAPTH WOENSDAG ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LITURGIE V.D VOORAFGEWIJDE GAVEN 19:00-20:00
18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VRIJDAG † Β΄ Χαιρετισμοί
† 2de BEGROETINGEN
19:00-20:00
20 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμᾶ)
† 2de v/d VASTEN (Gr. Palamas)
9:00-12:00
23 TETAPTH WOENSDAG ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
LITURGIE V.D VOORAFGEWIJDE GAVEN
19:00- 20:00
25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VRIJDAG † ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
† BOODSCHAP A/D MOEDER GODS
9:00- 12:00
25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VRIJDAG †Γ΄ Χαιρετισμοί
†3de BEGROETINGEN
19:00- 20:00
27 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως και Δοξολογία)
† 3de v/d VASTEN (Kruisverering)
9:00- 12:00
30 TETAPTH WOENSDAG ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
LITURGIE V.D VOORAFGEWIJDE GAVEN
19:00- 20:00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- APRIL
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VRIJDAG † Δ΄ Χαιρετισμοί, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας
† 4de BEGROETINGEN, Maria van Egypte
19:00-20:00
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου Κλίμακος)
† 4de v/d VASTEN (Joh. Klimakos)
9:00-12:00
6 TETAPTH WOENSDAG ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
LITURGIE V.D VOORAFGEWIJDE GAVEN
19:00-20:00
7 ΠΕΜΠΤΗ DONDERDAG † ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
† GROTE CANON
19:00-20:00
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VRIJDAG † ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
† AKATHIST HYMNE
19:00-21:30
10 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † E´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας)
† 5de v/d VASTEN (Maria v. Egypte)
9:00-12:00
13 TETAPTH WOENSDAG ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
LITURGIE V.D VOORAFGEWIJDE GAVEN
19:00-20:00
16 TETAPTH WOENSDAG † ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
† LAZARUSZATERDAG
9:00-11:00
17 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
† PALMZONDAG
9:00-12:00
17 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
† METTEN VAN DE BRUIDEGOM
19:00-20:00
18 M.ΔΕΥΤΕΡΑ G.MAANDAG † ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
† METTEN VAN DE BRUIDEGOM
19:00-20:00
19 Μ. ΤΡΙΤΗ G.DINSDAG ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
LITURGIE V.D VOORAFGEWIJDE GAVEN
9:00-11:00
19 Μ. ΤΡΙΤΗ G.DINSDAG ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΜΕΤΤΕΝ V.D. G. WOENSDAG
19:00-20:00
20 M. TETAPTH G.WOENSDAG ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
ΜΕΤΤΕΝ ΕΝ HEIL SACRAMENT V.D ZIEKENZALVING
19:00-20:00
21 M. ΠΕΜΠΤΗ G.DONDERDAG ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
GODDELIJKE LITURGIE
9:00-11:00
21 M. ΠΕΜΠΤΗ G.DONDERDAG ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ- 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
DIENST V.H. HEILIHG LIJDEN (12 EVANGELIEN)
19:00-22:00
22 Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ G.VRIJDAG ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ- ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ
GR. UREN- HET HEILIG LIJDEN DES HEREN)
12:00-14:00
22 Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ G.VRIJDAG ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
DIENST V.D. HEILIGE EPITAAF
19:00-21:00
23 M. ΣΑΒΒΑΤΟ G. ZATERDAG ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GODDELIJKE LITURGIE VAN GROTE ZATERDAG 09:00-11:00
23 23 M. ΣΑΒΒΑΤΟ G. ZATERDAG ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ στις 23:00) PASEN GODDELIJKE LITURGIE 22:00-00:30
24 ΚΥΡΙΑΚΗ PAASZONDAG ΠΑΣΧΑ- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
VAN PASEN- GROTE VESPERS VAN PASEN
11:00-12:00
25 ΔΕΥΤΕΡΑ MAANDAG ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Gr.m. Georgios de Trofeedrager
09:00-11:00
26 ΤΡΙΤΗ DINSDAG Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης Rafaël, Nikolaos en Irini 09:00-11:00
28 ΔΕΥΤΕΡΑ MAANDAG † ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
† LEVENSCHENKENDE BRON
19:00-21:00
ΜΑΙΟΣ- MEI
1 KΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΤΟΥ ΘΩΜΑ
† THOMASZONDAG
09:00- 12:00
8 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἰωάννου Θεολόγου
† MYRONDRAAGSTERS,Johannes de Theoloog
09:00- 12:00
15 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ † v/d VERLAMDE 09:00-12:00
20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VRIJDAG † Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων
† Apostelgelijken Konstantijn en Helena
19:00-21:00
22 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
† v/d SAMARITAANSE
09:00-12:00
29 ΚΥΡΙΑΚΗ ZONDAG † ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
† v/d BLINDGEBORENE
09:00-12:00